25 sierpnia, 2023

Zmiana adresu Kancelarii Syndyka

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. Kancelaria Syndyka działa pod nowym adresem: ul. Jana Styki 29 lok. 10, 03-938 Warszawa.

Prosimy o nadsyłanie korespondencji na ww. adres.

18 stycznia, 2023

Zapytanie ofertowe (biegli rzeczoznawcy) – wycena autobusu

Zapytanie ofertowe (biegli rzeczoznawcy) – wycena autobusu 

Syndyk Masy Upadłości LIDER TRADING sp. z o.o. w upadłości – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na wycenę autobusu LIDER TRADING sp. z o.o. w upadłości, na potrzeby oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Wycena dotyczy autobusu Solbus SM12.

Rozwiń

10 października, 2022

Konkurs ofert – przewóz ruchomości QUMAK S.A. w upadłości [pozostałe]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na przewóz majątku ruchomego upadłej Spółki QUMAK S.A. w upadłości z Piaseczna (05-500) do magazynu zlokalizowanego w miejscowości Dawidy (05-090).

Ruchomości tych jest wiele (kilka tysięcy sztuk). Ruchomości te obejmują w szczególności (wyliczenie niewyczerpujące): urządzenia biurowe, komputery, kable, serwery, drukarki, inny sprzęt IT, elementy sprzętu meteorologicznego.

Rozwiń

10 października, 2022

Konkurs ofert – przewóz ruchomości QUMAK S.A. w upadłości [elementy wystawy]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na przewóz majątku ruchomego upadłej Spółki QUMAK S.A. w upadłości z Piaseczna (05-500) do magazynu zlokalizowanego w miejscowości Dawidy (05-090).

Ruchomości przeznaczone do przewozu, to elementy wystawy technicznej (ok.300 elementów metal/aluminium).  

Rozwiń

16 sierpnia, 2022

Wezwanie wierzycieli – Nurtos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy z dnia 04 sierpnia 2022 roku ogłoszono upadłość spółki Nurtos Sp. z o.o. w upadłości, Al. Jerozolimskie nr 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, nr KRS 0000634014.

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Syndykowi na poniższy adres w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozwiń

29 lipca, 2022

INFORMACJA DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI

W związku z przygotowaniami Syndyka do wykonania pierwszego częściowego planu podziału w postępowaniu upadłościowym QUMAK S.A. w upadłości, obejmującego pierwszą kategorię zaspokojenia (osoby zatrudnione przed ogłoszeniem upadłości przez QUMAK S.A. na podstawie umowy o pracę, kategoria ta nie obejmuje osób współpracujących z Upadłą na umowę zlecenia; stopień zaspokojenia wierzytelności ww. częściowym planem wynosi ok. 33 procent wierzytelności), zachodzi potrzeba aktualizacji informacji o numerach rachunków bankowych byłych pracowników Upadłej.

W związku z tym Syndyk zwraca się do osób, wobec których QUMAK S.A. miał zaległości z tytułu stosunku pracy, a które nie przekazały jeszcze Kancelarii Syndyka informacji o swoim numerze rachunku bankowego, o:

1) [dotyczy osób, które otrzymały do Syndyka przelewy zaległych wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w czerwcu 2019 r.]: przekazanie do Kancelarii Syndyka pisma, zgodnie z którym wypłata powinna nastąpić na ten sam rachunek bankowy, na który nastąpił przelew zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; pismo z własnoręcznym podpisem można przekazać drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Dąbrowiecka 27b, 03-932 Warszawa albo skanem na adres sekretariat@syndykpiotrduda.pl ; albo alternatywnie:

2) przedstawienie pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego; pismo powinno być opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym – w celu zabezpieczenia Państwa środków (pismo należy przekazać w oryginale drogą pocztową).

Syndyk poucza, że zgodnie z art. 358 Prawa upadłościowego, „Jeżeli wierzyciel nie odbierze swojej należności w terminie miesiąca lub gdy należna mu suma nie może być mu wydana z powodu podania nieprawidłowego adresu albo niepodania rachunku bankowego, sumy należne temu wierzycielowi składa się do depozytu sądowego.”

 

 

2 czerwca, 2022

Konkurs ofert – naprawa układu hamulcowego 10 aut [QUMAK]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na naprawę układu hamulcowego 10 aut.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem aut za uprzednim uzgodnieniem terminu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

Rozwiń

13 maja, 2022

Konkurs na przechowanie dokumentacji Upadłej Spółki

Syndyk Masy Upadłości  „Mokotowskiego Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy –              Sp. j. w upadłości – Piotr Duda, zaprasza do składania ofert na przechowanie dokumentacji upadłej Spółki „Mokotowskie Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy – Sp. j. w upadłości.

Dokumentacja objęta niniejszym przetargiem zawiera ok. 25 segregatorów w formacie A4.

Rozwiń

25 kwietnia, 2022

Konkurs ofert – wycena biegłego rzeczoznawcy wartości prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na wycenę (opinii prywatnej) wartości prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych.

Konkurs dotyczy sporządzenia jedynie opinii prywatnej/wyceny wartości prac przez biegłego rzeczoznawcę. Nie przewidujemy zlecenia faktycznego wykonania prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą prac podlegających wycenie po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

Rozwiń

4 czerwca, 2021

Sprzedaż znaków towarowych QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości (znaki towarowe słowne „qumak” oraz „qumak – sekom”).

Szczegóły w zakładce: Syndyk sprzeda – Inne.

4 czerwca, 2021

Sprzedaż ruchomości Svematex Sp. z o.o. (odzież)

Syndyk Masy Upadłości SVEMATEX sp. z o.o. w upadłości Piotr Duda rozpoczął sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Upadłej (odzież, w tym kostiumy kąpielowe, rękawiczki, bielizna – łącznie ponad 68.000 sztuk).

Szczegóły w zakładce Syndyk sprzeda – Ruchomości.

4 czerwca, 2021

QUMAK S.A. w upadłości – zmiana Sędziego-komisarza i sygnatury postępowania

Informujemy, że postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r.  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym QUMAK S.A. w upadłości wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie ASR Olgi Nowosad.

Sprawa będzie się toczyła pod nową sygnaturą: XVIII GUp 48/21.

 

28 maja, 2021

QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn akt GUp 863/19, informuje, że przystąpił do sprzedaży majątku QUMAK S.A. w upadłości obejmującego ponad 8000 ruchomości spółki QUMAK S.A. w upadłości, w tym w szczególności 105 samochodów osobowych, sprzętu informatycznego i elektrycznego oraz mebli.

 

Uchwała nr 6 Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Qumak S.A. w przedmiocie wniosku syndyka masy upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. o wyrażenie zgody na sprzedaż z wolnej ręki.

1. Dnia 14 kwietnia 2021 r. Rada Wierzycieli QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rada”) postanowiła wyrazić zgodę w zakresie wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki:

a) ruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. w pozycjach od 8255 od 8678 za ceny netto nie niższe niż ceny minimalne wskazane w ww. załączniku nr 1;

b) znaków towarowych wymienionych w załączniku nr 1 do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 11 stycznia 2021 r. w pozycjach od 8679 i 8680 za ceny netto nie niższe niż ceny minimalne wskazane w ww. załączniku nr 1.

2. Uchwałę podjęto na podstawie §2 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu, poza posiedzeniem Rady Wierzycieli w trybie pisemnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez Sędziego-komisarza.

Pouczenie: Art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

11 marca, 2021

Sprzedaż ruchomości QUMAK S.A. w upadłości.

Syndyk masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda prowadzi sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości (pakiety obejmują w szczególności komputery, serwery, akcesoria komputerowe, urządzenia elektryczne i elektroniczne – łącznie kilka tysięcy sztuk).

Szczegóły w zakładce: Syndyk sprzeda/Ruchomości.

Rozwiń

4 marca, 2021

Zapytanie ofertowe (biegli rzeczoznawcy) – wycena ruchomości SVEMATEX sp. z o.o. w upadłości

Zapytanie ofertowe (biegli rzeczoznawcy) – wycena ruchomości SVEMATEX sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości SVEMATEX sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Raszynie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na wycenę składników masy upadłości obejmujących magazyn z odzieżą różnej kategorii na potrzeby oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Ruchomości tych jest wiele (ponad 43 tysiące sztuk).

Rozwiń