25 kwietnia, 2022

Konkurs ofert – wycena biegłego rzeczoznawcy wartości prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na wycenę (opinii prywatnej) wartości prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych.

Konkurs dotyczy sporządzenia jedynie opinii prywatnej/wyceny wartości prac przez biegłego rzeczoznawcę. Nie przewidujemy zlecenia faktycznego wykonania prac z zakresu zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą prac podlegających wycenie po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – Oferta na wycenę wartości wykonanych prac” należy składać do 13 maja 2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Piotra Dudy, ul. Dąbrowiecka 27B, 03-932 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a/ Dokładne oznaczenie oferenta: w szczególności wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta);

b/ Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta);

c/ Oferowana kwota wynagrodzenia brutto (ryczałt) musi być wyrażona kwotowo i słownie, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

d/ Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub przedsiębiorstwo oferenta;

e/ W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie pisemnej;

f/ potwierdzenie posiadania wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonania wyceny wartości wykonanych prac z zakresu wykonania instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych (np. wpis na listę biegłych sądowych).

 

Oferta winna zawierać w cenie ryczałtowej wszelkie koszty związane z wykonaniem wyceny.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami oraz unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 22 612 76 24 lub kancelaria@syndykpiotrduda.pl

[RODO] Informacje o przetwarzaniu danych oferentów: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/