13 maja, 2022

Konkurs na przechowanie dokumentacji Upadłej Spółki

Syndyk Masy Upadłości  „Mokotowskiego Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy –              Sp. j. w upadłości – Piotr Duda, zaprasza do składania ofert na przechowanie dokumentacji upadłej Spółki „Mokotowskie Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy – Sp. j. w upadłości.

Dokumentacja objęta niniejszym przetargiem zawiera ok. 25 segregatorów w formacie A4.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem dokumentacji, jej typem i dokładną ilością za uprzednim uzgodnieniem terminu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności. Dokumentacja zlokalizowana jest w Warszawie.

Syndyk dopuszcza możliwość złożenia oferty przez kilku oferentów łącznie.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – Oferta na archiwizację dokumentacji „Mokotowskiego Centrum Osteoporozy” – Bogdan Oleksiak i Wspólnicy – Sp. j. w upadłości 1/2022” należy składać do 23 maja 2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Piotra Dudy, ul. Dąbrowiecka 27B, 03-932 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a/ Dokładne oznaczenie oferenta: w szczególności wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta);

b/ Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta);

c/ Oferowana kwota wynagrodzenia brutto (ryczałt) musi być wyrażona kwotowo i słownie, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

d/ Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub przedsiębiorstwo oferenta.

e/ W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie pisemnej;

f/ kopię dokumentów wykazujących spełnienie wymogów na prowadzenie działalności w zakresie przechowywania dokumentacji oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów RODO;

g/ kopię obowiązującej polisy OC za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiadaniem mienia na sumę gwarantowaną nie niższą niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

h/ informacje na temat tego, czy oferent przechowywał wcześniej dokumentację upadłych spółek.

 

Oferta winna zawierać w cenie ryczałtowej w szczególności porządkowanie, niszczenie, archiwizację akt (stworzenie pełnej ewidencji przejmowanego zasobu archiwalnego zgodnie z wytycznymi ujętymi w przepisach prawa), przechowanie dokumentacji przez okres wymagany przepisami prawa, udostępnianie dokumentacji Syndykowi i osobom wskazanym pisemnie przez Syndyka (w tym w postaci skanów) w okresie przechowywania oraz Sądom i innym upoważnionym Organom Państwa, usługę transportową (w tym załadunek i wyładunek), koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi (pudła itp.).

 

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami oraz unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 22 612 76 24.

 

[RODO] Informacje o przetwarzaniu danych oferentów: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/