2 czerwca, 2022

Konkurs ofert – naprawa układu hamulcowego 10 aut [QUMAK]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na naprawę układu hamulcowego 10 aut.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem aut za uprzednim uzgodnieniem terminu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

Auta zlokalizowane są aktualnie w Lesznowoli (05-506) pod Warszawą.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – Oferta na naprawę aut QUMAK” należy składać do 13 czerwca 2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Piotra Dudy,ul. Dąbrowiecka 27B, 03-932 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a/ Dokładne oznaczenie oferenta: w szczególności wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta);

b/ Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta);

c/ Oferowana kwota wynagrodzenia brutto (ryczałt) musi być wyrażona kwotowo i słownie, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

Oferta winna zawierać w cenie ryczałtowej wszelkie koszty związane z naprawą układu hamulcowego, w tym w szczególności, choć niewyłącznie: koszty części wykorzystywanych przy naprawie, koszty przewozu pracowników i sprzętu na parking w Lesznowoli (jeśli naprawa ma się odbyć w aktualnym miejscu postoju aut), koszty transportu aut do (i z powrotem na parking) zakładu naprawczego oferenta (jeśli naprawa miałaby się odbywać w warsztacie; w takim przypadku transport odbywa się na koszt ryzyko oferenta oraz na lawecie).

d/ Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub przedsiębiorstwo oferenta;

e/ W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie pisemnej;

f) informację, czy oferent posiada polisę na prowadzoną działalność gospodarczą z zakresu naprawy aut, a jeśli tak, to jej kopię;

g) podpisane oświadczenie oferenta: „Akceptuje warunki konkursu pn. Konkurs ofert – naprawa układu hamulcowego 10 aut [QUMAK]” opublikowanego na stronie syndykpiotrduda.pl w dniu 2.06.2022 r.”.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami oraz unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 22 612 76 24 lub 608-026-343 oraz marcin.karas@syndykpiotrduda.pl

[RODO] Informacje o przetwarzaniu danych oferentów: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/