29 lipca, 2022

INFORMACJA DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI

W związku z przygotowaniami Syndyka do wykonania pierwszego częściowego planu podziału w postępowaniu upadłościowym QUMAK S.A. w upadłości, obejmującego pierwszą kategorię zaspokojenia (osoby zatrudnione przed ogłoszeniem upadłości przez QUMAK S.A. na podstawie umowy o pracę, kategoria ta nie obejmuje osób współpracujących z Upadłą na umowę zlecenia; stopień zaspokojenia wierzytelności ww. częściowym planem wynosi ok. 33 procent wierzytelności), zachodzi potrzeba aktualizacji informacji o numerach rachunków bankowych byłych pracowników Upadłej.

W związku z tym Syndyk zwraca się do osób, wobec których QUMAK S.A. miał zaległości z tytułu stosunku pracy, a które nie przekazały jeszcze Kancelarii Syndyka informacji o swoim numerze rachunku bankowego, o:

1) [dotyczy osób, które otrzymały do Syndyka przelewy zaległych wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w czerwcu 2019 r.]: przekazanie do Kancelarii Syndyka pisma, zgodnie z którym wypłata powinna nastąpić na ten sam rachunek bankowy, na który nastąpił przelew zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; pismo z własnoręcznym podpisem można przekazać drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Dąbrowiecka 27b, 03-932 Warszawa albo skanem na adres sekretariat@syndykpiotrduda.pl ; albo alternatywnie:

2) przedstawienie pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego; pismo powinno być opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym – w celu zabezpieczenia Państwa środków (pismo należy przekazać w oryginale drogą pocztową).

Syndyk poucza, że zgodnie z art. 358 Prawa upadłościowego, „Jeżeli wierzyciel nie odbierze swojej należności w terminie miesiąca lub gdy należna mu suma nie może być mu wydana z powodu podania nieprawidłowego adresu albo niepodania rachunku bankowego, sumy należne temu wierzycielowi składa się do depozytu sądowego.”