16 sierpnia, 2022

Wezwanie wierzycieli – Nurtos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy z dnia 04 sierpnia 2022 roku ogłoszono upadłość spółki Nurtos Sp. z o.o. w upadłości, Al. Jerozolimskie nr 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, nr KRS 0000634014.

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Syndykowi na poniższy adres w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności we wskazanym wyżej terminie należy dokonać pisemnie w dwóch egzemplarzach, bez opłat, wskazując dowody uzasadniające zgłoszenie, zachowując wymogi określone w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, z podaniem sygnatury akt XVIII GUp  81/22 na adres: Kancelaria Syndyka Piotra Dudy, Ul. Dąbrowiecka 27b, 03-932 Warszawa.