10 października, 2022

Konkurs ofert – przewóz ruchomości QUMAK S.A. w upadłości [elementy wystawy]

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na przewóz majątku ruchomego upadłej Spółki QUMAK S.A. w upadłości z Piaseczna (05-500) do magazynu zlokalizowanego w miejscowości Dawidy (05-090).

Ruchomości przeznaczone do przewozu, to elementy wystawy technicznej (ok.300 elementów metal/aluminium).  

Oferenci przed złożeniem oferty zobowiązani są zapoznać się ze stanem i ilością ruchomości za uprzednim uzgodnieniem terminu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

Majątek ruchomy zlokalizowany jest w aktualnie w Piasecznie (05-500) pod Warszawą, a będzie transportowany do magazynu zlokalizowanego w miejscowości Dawidy (05-090).

Transport powinien być zrealizowany w okresie od 03.11.2022 r. do 30.11.2022 r. przy czym konkretny termin do uzgodnienia.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – Oferta na transport majątku QUMAK S.A. [elementy wystawy]” należy składać do 17.10.2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Piotra Dudy, ul. Dąbrowiecka 27B, 03-932 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a/ Dokładne oznaczenie oferenta: w szczególności wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta);

b/ Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta);

c/ Oferowana kwota wynagrodzenia brutto (ryczałt) musi być wyrażona kwotowo i słownie, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

d/ Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub przedsiębiorstwo oferenta;

e/ W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie pisemnej;

f/ kopię obowiązującej polisy OCPD dla przewoźnika na sumę gwarantowaną nie niższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) obowiązującej w całym okresie związania umową;

g/ oświadczenie, iż oferent akceptuje warunki niniejszego konkursu ofert i zasad, na jakich ma odbywać się przewóz majątku.

Oferta winna zawierać w cenie ryczałtowej wszelkie koszty związane z transportem majątku z aktualnego magazynu do magazynu docelowego, a w szczególności (choć niewyłącznie): porządkowanie, usługę transportową, załadunek i wyładunek we wskazane miejsce przez Kancelarię Syndyka (w tym w ramach poszczególnych lokalizacji w magazynie docelowym), koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi, koszt ubezpieczenia, koszt zatrudnienia osób niezbędnych do wykonania usługi, koszty paliwa i opłat drogowych itd.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami oraz unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 22 612 76 24 lub 608-026-343 oraz marcin.karas@syndykpiotrduda.pl