12 lutego, 2019

KOMUNIKAT SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI QUMAK S.A. NR 1/2019

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 5 lutego 2019 roku ogłoszono upadłość spółki Qumak S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa, KRS nr 0000019455, nr NIP 524-01-07-036. Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 lutego 2019 roku – nr 30 (5669), poz. 7758.

Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności przysługujących im od Upadłego Sędziemu-Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sposób zgłaszania wierzytelności opisano w załączonym do niniejszego komunikatu dokumencie pdf.

Syndyk informuje, że zgodnie z art. 237 Prawa upadłościowego nie wymagają zgłoszenia we wskazanym wyżej trybie należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu syndyk umieszcza na liście wierzytelności z urzędu.

Syndyk zawiadamia, że po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości nastąpi wycofanie akcji Qumak S.A. z obrotu na rynku regulowanym.

 

Dokument do pobrania – Wezwanie Wierzycieli QUMAK S.A. w upadłości do zgłaszania wierzytelności:

2019 02 12 Wezwanie Wierzycieli – Qumak S.A. w upadłości

23 listopada, 2018

Zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 52, obręb 4-09-07, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 183,2 m2, położonej w Warszawie przy ul. Bystrej 2A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00003634/2.

Szczegóły dotyczące przetargu – w zakładce Nieruchomości

31 października, 2018

Umorzenie postępowania na wniosek syndyka – sygn akt: X GUp 713/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 r. w Warszawie na rozprawie w przedmiocie wniosku syndyka o umorzenie postępowania postanowił na podstawie art. 491 zn.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. – Prawo upadłościowe umorzyć postępowanie upadłościowe i obciążyć kosztami postępowania upadłościowego Upadłego.

9 października, 2018

Lista wierzytelności – sygn. akt: X GUp 434/18

Obwieszcza się̨, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: X GUp 434/18, Syndyk sporządził i złożył w dniu 5 września 2018 r. listę wierzytelności.

Każdy zainteresowany może przeglądać listę̨ wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Poucza się̨, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się̨ niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.).

26 września, 2018

Lista wierzytelności – sygn. akt: X GUp 278/18

Obwieszcza się̨, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: X GUp 278/18, Syndyk sporządził i złożył w dniu 4 lipca 2018 r. listę wierzytelności.

Każdy zainteresowany może przeglądać listę̨ wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Poucza się̨, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się̨ niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.).

26 września, 2018

I uzupełniająca lista wierzytelności – sygn. akt: X GUp 278/18

Obwieszcza się̨, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: X GUp 278/18, Syndyk sporządził i złożył w dniu 20 lipca 2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności.

Każdy zainteresowany może przeglądać listę̨ wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Poucza się̨, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się̨ niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.).

26 września, 2018

Lista wierzytelności – sygn. akt: X GUp 278/18

Obwieszcza się̨, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: X GUp 278/18, Syndyk sporządził i złożył w dniu 6 lipca 2018 r. listę wierzytelności.

Każdy zainteresowany może przeglądać listę̨ wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Poucza się̨, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się̨ niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.).

24 września, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 1032/18, X GUp 780/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia
13 września 2018 r., sygn. akt X GU 1032/18 ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 24 września 2018 roku pod numerem 185/2018(5573).

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności przysługujących im od Upadłego Sędziemu-Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-Komisarzowi w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności we wskazanym wyżej terminie należy dokonać pisemnie w dwóch egzemplarzach, bez opłat, wskazując dowody uzasadniające zgłoszenie, zachowując wymogi określone w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe, z podaniem sygnatury akt X GUp 780/18, na adres:

Sędzia-Komisarz SSR Piotr Kędzierski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa

27 sierpnia, 2018

Lider Trading spółka z o.o. w upadłości (nr KRS: 0000109141)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 r., sygnatura akt X GUp 53/18, postanowił na podstawie art. 170 ust. 2 Prawa upadłościowego zawiesić syndyka Andrzeja Głowackiego w wykonywaniu czynności, ustanawiając Piotra Dudę (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1159) tymczasowym syndykiem do czasu wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie odwołania syndyka.

24 sierpnia, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 984/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 8 sierpnia 2018r., sygn. akt X GU 984/18 ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 24 sierpnia 2018 roku pod numerem 164/2018(5552).

Rozwiń

24 sierpnia, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 945/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 13 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 945/18 ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 24 sierpnia 2018 roku pod numerem 164/2018(5552).

Rozwiń

1 sierpnia, 2018

Lider Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000109141)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r., sygnatura akt X GUp 53/18, postanowił w trybie przepisu art. 159 ust. 1 i ust. 2 Prawa upadłościowego powołać zastępcę Syndyka masy upadłości Lider Trading spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000109141) w osobie Piotra Dudy (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1159) oraz określić, że zakres jego czynności od dnia wydania postanowienia obejmuje wszystkie obowiązki syndyka masy upadłości, za wyjątkiem tych, do których wykonania osobistego syndyka masy upadłości Andrzej Głowacki zostanie zobowiązany przez Sąd i Sędziego komisarza.

30 lipca, 2018

Lista wierzytelności – sygn. akt: X GUp 188/18

Obwieszcza się̨, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: X GUp 188/18, Syndyk sporządził i złożył w dniu 9 lipca 2018 r. listę wierzytelności.

Każdy zainteresowany może przeglądać listę̨ wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Poucza się̨, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się̨ niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.).

14 czerwca, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 411/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 411/18 ogłoszono upadłość: osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 14 czerwca 2018 roku pod numerem 114/2018(5502).

Rozwiń

11 czerwca, 2018

Opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości – sygn. akt X GUp 377/18

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych informuje o sporządzeniu i złożeniu do akt w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 377/18), opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 183,2 m położonej w Warszawie przy ul. Bystrej 2A, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00003634/2 i możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

28 maja, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 277/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia  11 maja 2018 r., sygn. akt X GU 277/18 ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 28 maja 2018 roku pod numerem 102/2018(5490).

Rozwiń