3 kwietnia, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 171/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 23 marca 2018 r., sygn. akt X GU 171/18, ogłoszono upadłość  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadła”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 03 kwietnia 2018 roku pod numerem 65/2018(5453).

Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności przysługujących im od Upadłej Sędziemu-Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-Komisarzowi w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności we wskazanym wyżej terminie należy dokonać pisemnie w dwóch egzemplarzach, bez opłat, wskazując dowody uzasadniające zgłoszenie, zachowując wymogi określone w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe, z podaniem sygnatury akt X GUp 280/18, na adres:

Sędzia-Komisarz SSR Monika Mysiakowska-Choina

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa