18 stycznia, 2023

Zapytanie ofertowe (biegli rzeczoznawcy) – wycena autobusu

Zapytanie ofertowe (biegli rzeczoznawcy) – wycena autobusu 

Syndyk Masy Upadłości LIDER TRADING sp. z o.o. w upadłości – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na wycenę autobusu LIDER TRADING sp. z o.o. w upadłości, na potrzeby oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Wycena dotyczy autobusu Solbus SM12.

Syndyk dopuszcza możliwość złożenia oferty przez kilku oferentów łącznie.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem autobusu za uprzednim uzgodnieniem terminu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności osobiście na parkingu Upadłej. Autobus zlokalizowany jest na parkingu w Dawidach pod Warszawą, kod pocztowy 05-090.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – Oferta na wycenę autobusu LIDER TRADING sp. z o.o. w upadłości” należy składać do 31 stycznia 2023 r. na adres: Kancelaria Syndyka Piotra Dudy, ul. Dąbrowiecka 27B, 03-932 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a/ Dokładne oznaczenie oferenta: w szczególności wskazanie firmy/imię i nazwisko oferenta/oferentów działających łącznie (dalej: oferent”), adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta);

b/ oferent powinien posiadać i wykazać wpis na listę biegłych sądowych w specjalizacji koniecznej do wyceny ww. przedmiotów;

c/ Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta);

d/ Oferowana kwota wynagrodzenia brutto (ryczałt) musi być wyrażona kwotowo i słownie, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. Ofertowa winna zawierać w cenie ryczałtowej wszelkie koszty sporządzenia ekspertyzy (w trzech egzemplarzach), w tym dojazdów, materiałów etc.

e/ Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub przedsiębiorstwo oferenta.

f/ W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie pisemnej;

g/ informacje na temat tego, czy oferent dokonywał w przeszłości wyceny ruchomości upadłych spółek.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami oraz unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 22 612 76 24 lub 608 026 343.