2 czerwca, 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – KONKURS OFERT – SVEMATEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (II OBNIŻKA)

Syndyk Masy Upadłości SVEMATEX sp. z o.o. w upadłości Piotr Duda sprzeda w drodze konkursu ofert wszystkie ruchomości wskazane w tabeli załączonej do niniejszego ogłoszenia wchodzące w skład masy upadłości SVEMATEX sp. z o.o.  (dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”).

Cena minimalna brutto (z VAT): 199.439,63 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i 63/100)  (cena dotyczy wszystkich ruchomości wskazanych w poniższej tabeli). Oferty na cenę brutto niższą niż cena minimalna podlegają odrzuceniu.

Ruchomości tych jest wiele (szczegółowy opis – w tabeli poniżej).

Towar obejmuje w szczególności: kostium kąpielowy, top, halka, gorset, body, chusta, biustonosz, rękawiczki, stringi, koszulka, majtki.

Sprzedaż odbywa się na podstawie faktury VAT.

Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert w związku z konkursem ofert.

Termin składania ofert: 25 października 2021 r. (poniedziałek). Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce składania ofert: Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – Oferta na zakup ruchomości (Svematex)” należy składać na adres: Kancelaria SyndykaUl. Dąbrowiecka 27b03-932 Warszawa. 

Termin otwarcia ofert:  26 października 2021 r. (wtorek)

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta: (1) w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, PESEL; (2) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imię i nazwisko, firma pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza, adres, wydruk z CEIDG (nie starszy niż 3 miesiące), NIP, REGON; (3) w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: określenie formy prawnej oferenta, wskazanie firmy oferenta/nazwy, adres/adres rejestrowy oferenta, numer KRS oraz wydruk z KRS lub innego właściwego rejestru (nie starszy niż 3 miesiące), REGON oraz NIP (jeśli posiadane).
  2. Dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres email).
  3. Określenie oferowanej ceny nabycia brutto (z VAT). Oferowana cena nabycia Przedmiotu Sprzedaży musi być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż Cena Minimalna, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
  4. Złożona oferta musi być bezwarunkowa.
  5. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  6. Oświadczenie oferenta: „Wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży objętego niniejszą ofertą”.
  7. Do oferty należy załączyć wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub przedsiębiorstwo nabywcy.
  8. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie pisemnej.
  9. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz pod wszystkimi ww. oświadczeniami.

Cena wskazana przez oferenta uwzględnia koszty odbioru przedmiotu sprzedaży z magazynu, w którym zlokalizowany jest Przedmiot Sprzedaży (Polska, Warszawa). Kupujący ponosi koszty odbioru i transportu i ryzyka z tym związane.

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert różnych co do ceny, syndyk wybierze ofertę najwyższą. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert identycznych co do ceny, syndyk wybierze ofertę, która pierwsza wpłynęła do Syndyka (data i godzina prezentaty).

Rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży. Pozostałe warunki sprzedaży (uwaga: wymagana przedpłata) określone są w załączonym wzorze umowy sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 608-026-343 oraz pod adresem email: marcin.karas@syndykpiotrduda.pl 

Towar dostępny do wglądu osobom zainteresowanym. Przykładowe zdjęcia poniżej.

Tabela – wykaz sprzedawanego towaru wraz z cenami [KLIKNIJ W LINK]: TABELA – WYKAZ SPRZEDAWANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z CENAMI (II obniżka)

Wzór umowy sprzedaży: 1_UMOWA SPRZEDAŻY RUCHOMOŚĆI SVEMATEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI -wzór

Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych oferentów znajduje się pod adresem elektronicznym: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/

Zdjęcia przykładowego towaru: