20 października, 2019

Wezwanie wierzycieli – Mokotowskie Centrum Osteoporozy Bogdan Oleksiak i Wspólnicy Sp. j.

Informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 07 października 2019 roku ogłoszono upadłość Mokotowskie Centrum Osteoporozy Bogdan Oleksiak i Wspólnicy Sp. j.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 18 października 2019 roku – nr 203 (5842), poz. 53631.

Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności przysługujących im od Upadłej Sędziemu-Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-Komisarzowi w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności we wskazanym wyżej terminie należy dokonać pisemnie w dwóch egzemplarzach, bez opłat, wskazując dowody uzasadniające zgłoszenie, zachowując wymogi określone w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe, z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1155/19 na adres:

Sędzia-Komisarz SSR Łukasz Grzechnik

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XVIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa