9 sierpnia, 2019

Konkurs ofert – przechowanie dokumentacji QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert na przechowanie dokumentacji upadłej Spółki QUMAK S.A. w upadłości.

Dokumentacja jest obszerna.

Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem dokumentacji za uprzednim uzgodnieniem terminu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności. Dokumentacja zlokalizowana jest w Piasecznie.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – Oferta na archiwizację dokumentacji QUMAK S.A. 1/2019” należy składać do 30 sierpnia 2019 r. na adres: Kancelaria Syndyka Piotra Dudy,Aleja Jerzego Waszyngtona 4/5, 03-910 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a/ Dokładne oznaczenie oferenta: w szczególności wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta);

b/ Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta);

c/ Oferowana kwota wynagrodzenia brutto (ryczałt) musi być wyrażona kwotowo i słownie, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

d/ Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub przedsiębiorstwo oferenta.

e/ W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie pisemnej;

f/ kopię dokumentów wykazujących spełnienie wymogów na prowadzenie działalności w zakresie przechowywania dokumentacji oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów RODO;

g/ kopię obowiązującej polisy OC za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiadaniem mienia na sumę gwarantowaną nie niższą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);

h/ informacje na temat tego, czy oferent przechowywał wcześniej dokumentację upadłych spółek.

Ofertowa winna zawierać w cenie ryczałtowej w szczególności porządkowanie, niszczenie, archiwizację akt (stworzenie pełnej ewidencji przejmowanego zasobu archiwalnego zgodnie z wytycznymi ujętymi w przepsiach prawa), przechowanie dokumentacji przez okres wymagany przepisami prawa, udostępnianie dokumentacji Syndykowi i osobom wskazanym pisemnie przez Syndyka w okresie przechowywania (w tym w postaci skanów) , usługę transportową (w tym załadunek i wyładunek), koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi (pudła itp.).

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami oraz unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 22 612 76 24.