12 lutego, 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NALEŻNOŚCI (QUMAK) – dot. PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA (obniżka z 12 lutego 2024 r.)

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda następujące należności wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”): 

– należności QUMAK S.A. w upadłości wobec spółki PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA: 

1. [SPORNA – PGE ENERGIA CIEPŁA – NR 1] sporna należność QUMAK S.A. w upadłości wobec PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000013479, NIP: 6420000642, REGON: 273204260) (dalej: „PGE ENERGIA CIEPŁA” lub „PGE”) stwierdzona fakturą VAT nr FCK/366/12/2018 w wysokości 3.596,21 zł (faktura wystawiona tytułem: „Realizacja przedmiotu Umowy nr C302150021 z dnia 18.11.2015 w tym prac zgodnie z zakresem określonym w §2 oraz w załączniku nr 2. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 31.08.2016 r. – Dotyczy okresu 01.12.2018 r.-31.12.2018 r. zamówienie: 4200025210.”) – za cenę brutto 1 zł; 

2. [SPORNA – PGE ENERGIA CIEPŁA – NR 2] sporna należność QUMAK S.A. w upadłości wobec PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000013479, NIP: 6420000642, REGON: 273204260) stwierdzona fakturą VAT nr FCK/263/02/2019 w wysokości 3.596,21 zł (faktura wystawiona tytułem: „Realizacja przedmiotu Umowy nr C302150021 z dnia 18.11.2015 w tym prac zgodnie z zakresem określonym w §2 oraz w załączniku nr 2. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 31.08.2016 r. – Dotyczy okresu 01.01.2019 r.-31.01.2019 r. zamówienie: 4200025210.”) – za cenę brutto 1

3. [SPORNA – PGE ENERGIA CIEPŁA – NR 3] sporna należność QUMAK S.A. w upadłości wobec PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000013479, NIP: 6420000642, REGON: 273204260)  stwierdzona fakturą VAT nr FCK/017/09/2018 w wysokości 7.872,00 zł (faktura wystawiona tytułem: „Body Leasing PGE, numer zamówienia: 4300057882”) – za cenę brutto 1 zł.

Przedmiot Sprzedaży (ww. należność) jest nie jest stwierdzony orzeczeniem sądowym. W postępowaniu z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie doszło do zawarcia ugody. 

Ewentualna sprzedaż może nastąpić po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Wierzycieli QUMAK S.A. w upadłości lub Sędziego-komisarza. 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą, w tym ewentualne koszty zawarcia umowy w formie z datą pewną, ponosi Kupujący. 

Rękojmia za wszelkie wady Przedmiotu Sprzedaży jest wyłączona. Sprzedający nie udziela gwarancji na Przedmiot Sprzedaży. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży i jest on mu znany. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za istnienie i zakres w jakim wierzytelność istnieje. Syndyk nie odpowiada za wypłacalność lub brak wypłacalności Dłużnika. 

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 22-612-76-24 oraz pod adresem email: licytacje@syndykpiotrduda.pl

Zapoznanie się z dokumentacją dot. Przedmiotu Sprzedaży możliwe jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Styki 29 lok.10, 03-928 Warszawa po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

Termin składania wstępnych ofert zakupu: 20 lutego 2024 r. (wtorek) na adres licytacje@syndykpiotrduda.pl. Wstępna oferta musi zawierać co najmniej określenie oferenta (dokładna nazwa i adres) wraz z dokumentem rejestrowym (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), oferowaną cenę oraz dane kontaktowe. Po otrzymaniu wstępnej oferty skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowy formularz formalnej oferty zawierający wymagane oświadczenia, który następnie będzie podlegał złożeniu w formie elektronicznej i pisemnej do Kancelarii Syndyka. 

W przypadku, jeśli na Przedmiot Sprzedaży wpłynie więcej niż jedna oferta, Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych oferentów znajduje się pod adresem elektronicznym: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/