12 lutego, 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NALEŻNOŚCI (QUMAK) – dot. WARBUD-HOCHTIEF – Muzeum II Wojny Światowej s.c. (obniżka z 12 lutego 2024 r.)

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda następujące należności wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”): 

– należności QUMAK S.A. w upadłości wobec spółki WARBUD-HOCHTIEF – Muzeum II Wojny Światowej s.c.: 

  1. [SPORNA WARBUD-HOCHTIEF – Muzeum II Wojny Światowej s.c.] sporna należność QUMAK S.A. w upadłości wobec: WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000010823, NIP: 5260152146) oraz HOCHTIEF POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000345087) oraz HOCHTIEF Solution AG z siedzibą w Niemczech (HRB 14772), prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą WARBUD-HOCHTIEF – Muzeum II Wojny Światowej s.c. (NIP: 701-041-52-03) w łącznej wysokości 1.424.412,47 zł (na którą składają się następujące pozycje w księgach QUMAK S.A. w upadłości: 644.950,00 („FCK/409/04/2017”) zł oraz 779.462,47 zł „PKE/2017/12/00168”) – za cenę brutto 100,00 zł.

Przedmiot Sprzedaży (ww. należność) jest nie jest stwierdzony orzeczeniem sądowym. W postępowaniu z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie doszło do zawarcia ugody. 

Ewentualna sprzedaż może nastąpić po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Wierzycieli QUMAK S.A. w upadłości lub Sędziego-komisarza. 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą, w tym ewentualne koszty zawarcia umowy w formie z datą pewną, ponosi Kupujący. 

Rękojmia za wszelkie wady Przedmiotu Sprzedaży jest wyłączona. Sprzedający nie udziela gwarancji na Przedmiot Sprzedaży. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży i jest on mu znany. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za istnienie i zakres w jakim wierzytelność istnieje. Syndyk nie odpowiada za wypłacalność lub brak wypłacalności Dłużnika. 

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 22-612-76-24 oraz pod adresem email: licytacje@syndykpiotrduda.pl

Zapoznanie się z dokumentacją dot. Przedmiotu Sprzedaży możliwe jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Styki 29 lok.10, 03-928 Warszawa po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

Termin składania wstępnych ofert zakupu: 20 lutego 2024 r. (środa) na adres licytacje@syndykpiotrduda.pl. Wstępna oferta musi zawierać co najmniej określenie oferenta (dokładna nazwa i adres) wraz z dokumentem rejestrowym (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), oferowaną cenę oraz dane kontaktowe. Po otrzymaniu wstępnej oferty skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowy formularz formalnej oferty zawierający wymagane oświadczenia, który następnie będzie podlegał złożeniu w formie elektronicznej i pisemnej do Kancelarii Syndyka. 

W przypadku, jeśli na Przedmiot Sprzedaży wpłynie więcej niż jedna oferta, Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych oferentów znajduje się pod adresem elektronicznym: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/