19 stycznia, 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NALEŻNOŚCI (QUMAK) – dot. TADEUSZ LISZKA (obniżka z 19 stycznia 2024 r.)  

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości Piotr Duda sprzeda następujące należności wchodzące w skład masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości („Przedmiot Sprzedaży”): 

– należności QUMAK S.A. w upadłości wobec przedsiębiorcy działającego pod firmą TADEUSZ LISZKA z siedzibą w Krakowie, NIP 6781184333: 

  1. sporna należność QUMAK S.A. w upadłości wobec TADEUSZA LISZKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TADEUSZ LISZKA, Os. Osiedle Krakowiaków, nr 19, lok. 15, 31­963 Kraków, NIP: 6781184333 stwierdzonej fakturą VAT nr FFIN/004/12/2018 w wysokości 3.500,00 zł (faktura wystawiona tytułem: „Laptop DELL Latitude 5570H, N/S: B9H6HC2”) – za cenę brutto 1 zł
  2. sporna należność QUMAK S.A. w upadłości wobec TADEUSZA LISZKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TADEUSZ LISZKA, Os. Osiedle Krakowiaków, nr 19, lok. 15, 31­963 Kraków, NIP: 6781184333, stwierdzonej fakturą VAT nr FCA/009/12/2018 w wysokości 131,00 zł (faktura wystawiona tytułem: „Refaktura za Pakiet OPTIMUM PARTNERSKI opieki medycznej Enel Med. Za XII 2018”)– za cenę brutto 1 zł

Przedmiot Sprzedaży (ww. należność) jest nie jest stwierdzony orzeczeniem sądowym. W postępowaniu z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie doszło do zawarcia ugody. 

Ewentualna sprzedaż może nastąpić po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Wierzycieli QUMAK S.A. w upadłości lub Sędziego-komisarza. 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą, w tym ewentualne koszty zawarcia umowy w formie z datą pewną, ponosi Kupujący. 

Rękojmia za wszelkie wady Przedmiotu Sprzedaży jest wyłączona. Sprzedający nie udziela gwarancji na Przedmiot Sprzedaży. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży i jest on mu znany. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za istnienie i zakres w jakim wierzytelność istnieje. Syndyk nie odpowiada za wypłacalność lub brak wypłacalności Dłużnika. 

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 22-612-76-24 oraz pod adresem email: licytacje@syndykpiotrduda.pl

Zapoznanie się z dokumentacją dot. Przedmiotu Sprzedaży możliwe jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Styki 29 lok.10, 03-928 Warszawa po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

Termin składania wstępnych ofert zakupu: 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) na adres licytacje@syndykpiotrduda.pl. Wstępna oferta musi zawierać co najmniej określenie oferenta (dokładna nazwa i adres) wraz z dokumentem rejestrowym (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), oferowaną cenę oraz dane kontaktowe. Po otrzymaniu wstępnej oferty skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowy formularz formalnej oferty zawierający wymagane oświadczenia, który następnie będzie podlegał złożeniu w formie elektronicznej i pisemnej do Kancelarii Syndyka. 

W przypadku, jeśli na Przedmiot Sprzedaży wpłynie więcej niż jedna oferta, Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych oferentów znajduje się pod adresem elektronicznym: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/