23 listopada, 2023

Zapytanie ofertowe – sprzedaż znaków towarowych QUMAK S.A. w upadłości (obniżka z 23.11.2023 r.)

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie znaków towarowych Qumak S.A. w upadłości (obniżka z 23.11.2023 r.):

  • znaku towarowego słownego „qumak” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 257149) oraz
  • znaku towarowego słownego „qumak – sekom” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 163170).

Proponowana cena nabycia nie może być niższa, niż cena minimalna wskazana poniżej:

  • w odniesieniu do znaku towarowego słownego „qumak” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 257149) obowiązuje cena minimalna 4.000,00 zł brutto; 
  • w odniesieniu do znaku towarowego słownego „qumak – sekom” (numer rejestru prawa ochronnego na znak towarowy 163170) obowiązuje cena minimalna 1.500 zł brutto.

Oferty należy kierować na następujący adres: Kancelaria Syndyka Piotra Dudyul. Jana Styki 29 lok. 10, 03-928 Warszawa.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi Kupujący.

Rękojmia za wszelkie wady Przedmiotu Sprzedaży jest wyłączona. Sprzedający nie udziela gwarancji na Przedmiot Sprzedaży. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży i jest on mu znany.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 22-612-76-24 oraz pod adresem email: licytacje@syndykpiotrduda.pl

Termin składania wstępnych ofert zakupu: 01 grudnia 2023 r. (piątek) na adres licytacje@syndykpiotrduda.pl. Wstępna oferta musi zawierać co najmniej określenie oferenta (dokładna nazwa i adres) wraz z dokumentem rejestrowym (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), oferowaną cenę oraz dane kontaktowe. Po otrzymaniu wstępnej oferty skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowy formularz formalnej oferty zawierający wymagane oświadczenia, który następnie będzie podlegał złożeniu w formie elektronicznej i pisemnej do Kancelarii Syndyka.

W przypadku, jeśli na Przedmiot Sprzedaży wpłynie więcej niż jedna oferta, Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych oferentów znajduje się pod adresem elektronicznym: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/