2 listopada, 2023

3. Sprzedaż laptopów i sprzętu lotniskowego

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie laptopów i sprzętu lotniskowego.

Ruchomości te są objęte II uzupełniającym spisem inwentarza.

Proponowana cena nabycia nie może być niższa niż cena minimalna brutto wskazana w tabeli w załączniku.

Uwaga: Syndyk nie sprzedaje wraz z ww. ruchomościami dysków danych, chyba że wyraźnie wskazano w załączonych tabelach.

Jednorazowo można zakupić wybrane przez siebie ruchomości (należy wskazać numer spisu inwentarza-pierwsza kolumna tabeli), których łączna wartość nie jest niższa niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

Rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.

Sprzedaż odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez QUMAK S.A. w upadłości.

Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 694 472 562 oraz pod adresem email: marcin.karas@syndykpiotrduda.pl

Prosimy o przesyłanie ofert zakupu na adres: Kancelaria Syndyka Piotra Dudy, ul. Jana Styki 29 lok. 10, 03-928 Warszawa lub mailowo na adres licytacje@syndykpiotrduda.pl

W przypadku, jeśli na określone ruchomości wpłynie więcej niż jedna oferta, Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych oferentów znajduje się pod adresem elektronicznym: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/

Tabela z wykazem ruchomości i cennikiem: https://syndykpiotrduda.pl/wp-content/uploads/2023/11/2023-10-30-Cennik_II-uzupelniajacy-spis-inwentarza.pdf

Wzór umowy sprzedaży1_Umowa sprzedaży ruchomości QUMAK S.A. w upadłości – wzór