12 lutego, 2019

KOMUNIKAT SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI QUMAK S.A. NR 1/2019

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 5 lutego 2019 roku ogłoszono upadłość spółki Qumak S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa, KRS nr 0000019455, nr NIP 524-01-07-036. Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 lutego 2019 roku – nr 30 (5669), poz. 7758.

Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności przysługujących im od Upadłego Sędziemu-Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sposób zgłaszania wierzytelności opisano w załączonym do niniejszego komunikatu dokumencie pdf.

Syndyk informuje, że zgodnie z art. 237 Prawa upadłościowego nie wymagają zgłoszenia we wskazanym wyżej trybie należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu syndyk umieszcza na liście wierzytelności z urzędu.

Syndyk zawiadamia, że po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości nastąpi wycofanie akcji Qumak S.A. z obrotu na rynku regulowanym.

 

Dokument do pobrania – Wezwanie Wierzycieli QUMAK S.A. w upadłości do zgłaszania wierzytelności:

2019 02 12 Wezwanie Wierzycieli – Qumak S.A. w upadłości