14 czerwca, 2018

Wezwanie – sygn. akt X GU 411/18

Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 411/18 ogłoszono upadłość: osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 14 czerwca 2018 roku pod numerem 114/2018(5502).

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności przysługujących im od Upadłego Sędziemu-Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-Komisarzowi w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności we wskazanym wyżej terminie należy dokonać pisemnie w dwóch egzemplarzach, bez opłat, wskazując dowody uzasadniające zgłoszenie, zachowując wymogi określone w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe, z podaniem sygnatury akt X GUp 509/18, na adres:

Sędzia-Komisarz SSR Monika Gajdzińska-Sudomir

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa

Zgłoszeń wierzytelności nie należy wysyłać na adres syndyka.

Wzór obowiązkowego formularza zgłoszenia wierzytelności dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://www.ms.gov.pl/pl/restrukturyzacja-i-upadlosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym/

Kategorie zaspokojenia wskazane w tym formularzu określa art. 342 Prawa upadłościowego.