5 stycznia, 2021

QUMAK S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn akt GUp 863/19, informuje, że przystąpił do sprzedaży majątku QUMAK S.A. w upadłości obejmującego ponad 8000 ruchomości spółki QUMAK S.A. w upadłości, w tym w szczególności 105 samochodów osobowych, sprzętu informatycznego i elektrycznego oraz mebli.

Uchwała nr 4 Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Qumak S.A. w przedmiocie wniosku syndyka masy upadłości Qumak S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. o wyrażenie zgody na sprzedaż ruchomości z wolnej ręki.

§1. Dnia 30 listopada 2020 r. Rada Wierzycieli QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rada”) postanowiła wyrazić zgodę w zakresie wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki:

a) ruchomości wymienionych w załączniku nr 1 (płyta CD) do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. w pozycjach od 1 do 8.128 za ceny netto nie niższe niż ceny minimalne wskazane w ww. załączniku nr 1;

b) wszystkich samochodów wymienionych w załączniku nr 2 do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. za ceny netto nie niższe niż ceny minimalne wskazane w ww. załączniku nr 2;

c) akcji wymienionych w załączniku nr 3 do wniosku Syndyka Masy Upadłości Qumak S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. za cenę po kursie akcji z dnia sprzedaży.

§2. Uchwałę podjęto na podstawie §2 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu, poza posiedzeniem Rady Wierzycieli w trybie pisemnym.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez Sędziego-komisarza.

Pouczenie: Art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe