14 stycznia, 2020

Zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym spółki QPS sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (III przetarg)

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż dziesięciu udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym spółki QPS sp. z o.o. z siedzibą w Regułach, REGON: 368832238, NIP: 5223105951, KRS: 0000705313. Cena wywoławcza: 100.000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych i zero groszy).

Szczegóły dotyczące przetargu na stronie internetowej www.syndykpiotrduda.pl – w zakładce „Syndyk sprzeda”/”Inne”.