Informacja pochodząca od administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych upadłego

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”), przekazuję następujące informacje:

KTO ADMINISTRUJE PANI/PANA DANYMI OSOBOWYMI?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Duda Syndyk Masy Upadłości ul. Jana Styki 29 lok. 10, 03-938 Warszawa, adres strony internetowej https://syndykpiotrduda.pl/kontakt/, adres mejlowy: rodo@syndykpiotrduda.pl („Administrator” lub „Syndyk”)W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany wyżej adres korespondencyjny lub adres mejlowy.

CZY SYNDYK WYZNACZYŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

 1. Syndyk nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) ze względu na brak takiego wymogu RODO w odniesieniu do niego.

W JAKIM CELU, ZAKRESIE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ PANI/PANA DANE OSOBOWE?

 1. Dane będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji obowiązków Syndyka, wynikających z prawa upadłościowego (ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Syndyka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, PESEL, ewentualnie firmy, adresu prowadzenia działalności, NIP i REGON, innych danych identyfikacyjnych, znajdujących się w aktach zakładanych i prowadzonych przez Syndyka oraz stanu cywilnego, wszelkich danych odnoszących się do stanu majątkowego upadłego w  szczególności przysługujących mu wierzytelności, obciążających go zobowiązań, przysługujących mu praw majątkowych i ustanowionych obciążeń, wiążących go umów.

CZY PANI/PANA DANE OSOBOWE SĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIANE, POWIERZANE DO PRZETWARZANIA?

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. przedsiębiorcom, którzy świadczą na rzecz Syndyka usługi bankowe, doradcze, prawne, pocztowe, kurierskie;
  2. wierzycielom i dłużnikom upadłego;
  3. nabywcom składników majątku upadłego.

  Pani/Pana dane mogą być powierzone przez Syndyka do przetwarzania w imieniu Syndyka również przedsiębiorcom, którzy świadczą na zlecenie Syndyka usługi teleinformatyczne, archiwizacji lub niszczenia dokumentów, w zakresie prowadzenia księgowości, finansów i rachunkowości. Syndyk zapewnia przy tym, że przetwarzanie danych osobowych przez wskazane podmioty w jego imieniu opiera się o gwarancje wdrożenia przez nie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i nie naruszało bezpieczeństwa danych.
  W wypadkach przewidzianych prawem upadłościowym Pani/Pana dane Syndyk przekazuje również właściwemu sądowi, sędziemu – komisarzowi, radzie wierzycieli, Ministrowi Sprawiedliwości.

CZY SYNDYK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?

 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Europejski Obszar Gospodarczy to Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK DŁUGO SYNDYK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

 1. Pani/Pana dane osobowe, ze względu na obowiązki, wiążące Syndyka, a wynikające z prawa upadłościowego będą przetwarzane do czasu umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego i przekazania dokumentacji obejmującej dane do właściwego archiwum. Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Syndyka będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

 1. W związku z przetwarzaniem przez Syndyka Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień można zgłosić się do Syndyka.
  Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO, przy czym trzeba zauważyć, że Syndyk będzie musiał za każdym razem uwzględnić również uprawnienia i obowiązki Syndyka, jako administratora danych, co oznacza, że wskazane wyżej uprawnienia nie są bezwzględne.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE?

 1. Zazwyczaj Pani/Pana dane będą pozyskane przez Syndyka z dokumentacji postępowania upadłościowego, a zatem nie od osoby, której dane dotyczą.

CZY MOŻE PANI/PAN POSKARŻYĆ SIĘ NA SYNDYKA?

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który ma charakter niezależny i który monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

CZY TRZEBA DODAĆ COŚ JESZCZE?

 1. Syndyk nie wykorzysta Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. Pani/Pana dane nie posłużą również do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.