31 sierpnia, 2023

1.1 Sprzedaż sprzętu IT i urządzeń elektrycznych – QUMAK S.A. w upadłości (obniżka z sierpnia 2023 r.)

Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – Piotr Duda zaprasza do składania ofert na nabycie sprzętu IT oraz urządzeń elektrycznych. Oferujemy 4.800 różnych modeli sprzętu (łącznie 37.000 sztuk). W dniu 31 sierpnia 2023 r. dokonaliśmy kolejnej obniżki cen na niesprzedane dotąd przedmioty.

Ruchomości te są objęte głównym spisem inwentarza.

Proponowana cena nabycia nie może być niższa niż cena minimalna brutto wskazana w tabeli w załączniku.

Uwaga: Syndyk nie sprzedaje wraz z ww. ruchomościami dysków danych, chyba że wyraźnie wskazano w załączonych tabelach.

Jednorazowo można zakupić wybrane przez siebie ruchomości (należy wskazać numer spisu inwentarza-pierwsza kolumna tabeli), których łączna wartość nie jest niższa niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

Rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.

Sprzedaż odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez QUMAK S.A. w upadłości.

Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Więcej informacji udziela biuro Syndyka pod następującym numerem telefonu: 694 472 562 oraz pod adresem email: marcin.karas@syndykpiotrduda.pl

Prosimy o przesyłanie ofert zakupu na adres: Kancelaria Syndyka Piotra Dudy, ul. Jana Styki 29 lok. 10, 03-928 Warszawa lub mailowo na adres licytacje@syndykpiotrduda.pl

W przypadku, jeśli na określone ruchomości wpłynie więcej niż jedna oferta, Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.

Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych oferentów znajduje się pod adresem elektronicznym: https://syndykpiotrduda.pl/1070-2/

Tabela z wykazem ruchomości i cennikiem:

https://syndykpiotrduda.pl/wp-content/uploads/2024/02/Cennik-glowny-spis-inwentarza-QUMAK-po-obnizce-z-2023-08-31_stan-na-2024-02-14.pdf

Wzór umowy sprzedaży1_Umowa sprzedaży ruchomości QUMAK S.A. w upadłości – wzór